فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 8

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد جنوب-پایان نامه رشته روانشناسی عمومی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای انتظارات زناشویی و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی زوجین-پایان نامه

پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای انتظارات زناشویی و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی زوجین-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه روانشناسی پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A.) در روانشناسی عمومی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان-پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

رابطه هوش هیجانی و اجتناب تجربی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان-پایان نامه‌ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (MA) رشتة روان‌شناسی بالینی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس فرآیند و محتوای خانواده و نگرش به ازدواج در زوجین متاهل

پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس فرآیند و محتوای خانواده و نگرش به ازدواج در زوجین متاهل-پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه هوش فرهنگی با انسجام خانواده و رضایت از زندگی خانواده های مهاجر ایرانی

رابطه هوش فرهنگی با انسجام خانواده و رضایت از زندگی خانواده های مهاجر ایرانی-پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده-پایان نامه رشته روانشناسی

رابطه ذهن آگاهی و انعطاف پذیری شناختی با کیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده-پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش عمومی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان

بررسی رابطه بین تحریفات شناختی و آسیب های دوران کودکی در پیش بینی اضطراب و نشخوار خشم در نوجوانان دختر پرخاشگر-پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان منطقه یک شهر تهران در سال 1396

رابطه هوش هیجانی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در سالمندان منطقه یک شهر تهران در سال 1396- پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسی گرایش: راهنمایی مشاوره

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری

مقایسه و بررسی تاثیر روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری بر میزان کاهش افسردگی افراد وابسته به آمفتامین و مت آمفتامین شهر کرج-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه مشاوره پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره توانبخشی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی