فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 9

بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در سازگاری روانی و سرمایه های روانشناختی دبیران

بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی در سازگاری روانی و سرمایه های روانشناختی دبیران -پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی پذیرش و تعهد(ACT) بر مسئولیت‌پذیری و ارتقای عملکرد پرستاران اورژانس- پایان نامه ارشد

عنوان: اثربخشی پذیرش و تعهد(ACT) بر مسئولیت‌پذیری و ارتقای عملکرد پرستاران اورژانس-پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (روانشناسی بالینی)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی

مقایسه هیجان خواهی،صفات شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک شده در افراد مصرف کننده مواد سنتی و صنعتی-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه روانشناسی پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M. A.) در روانشناسی بالینی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثر بخشی امید درمانی بر راهبردهای خودارتقایی و خود حفاظتی ولع مصرف و انگیزش درمان

اثر بخشی امید درمانی بر راهبردهای خودارتقایی و خود حفاظتی ولع مصرف و انگیزش درمان در افراد وابسته به مواد مخدر- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

همه گیر شناسی اختلال های شخصیت در بین دانشجوهای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در شهر تهران

همه گیر شناسی اختلال های شخصیت در بین دانشجوهای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در شهر تهران در سال 1397- پایان نامه کارشناس ارشد روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیش بینی هوش معنوی براساس ویژگیهای شخصیتی ومنبع کنترل وتاب آوری دربین افراد ۲۰تا۶۰سال ساکن تهران

پیش بینی هوش معنوی براساس ویژگیهای شخصیتی ومنبع کنترل وتاب آوری دربین افراد ۲۰تا۶۰سال ساکن تهران-پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد M. A

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تعیین اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری کودکان پیش¬دبستانی منطقه 4 شهر تهران

بررسی تعیین اثربخشی بازی درمانگری بر کیفیت زندگی و پرخاشگری کودکان پیش¬دبستانی منطقه 4 شهر تهران-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر متوسطه دوم مدارس

مقایسه انگیزه پیشرفت و عزت نفس و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر متوسطه دوم مدارس دولتی و غیر دولتی ناحیه 2 در شهر شیراز-پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مدیریت آموزشی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان

بررسی رابطه سبک های فرزند پروری وتعهد مذهبی والدین باالتزام عملی به اعتقادات اسلامی دردانش آموزان دختر مقطع ششم ابتدایی شهرستان اقلید-پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. ) گرایش: روانشناسی اسلامی (مثبت گرا)

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی