فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 8

گزارش کارآموزی در جهاد دانشگاهی

دانشجویان رشته حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی اداره مالیات

گزارش کارآموزی رشته حسابداری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه حسابداری پیمانکاری

پروژه کارشناسی حسابداری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور طی سالهای 1390-1380

اين تحقیق درصدد بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملكرد سیستم بانكی کشور طی سال های 1380 تا 1390 بوده است...

قیمت : 26,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

قیمت : 21,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی کارائی و اﺛربخشی سیستم حسابداری مدیریت

هداف اصلی اين تحقيق عبارتند از : 1 - تعيين اثربخشی سيستم حسابداری مديريت بر عملکرد مديران 2 - مشخص نمودن عوامل موثر بر سيستم حسابداري مديريت 3 - تعيين معيارهای اثربخشی عملکرد مديران 4 - تعيين عوامل موثر بر کارايی سيستم حسابداري مديريت در فرآيند راهبری سازمان

قیمت : 28,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس

این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه ؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ...

قیمت : 23,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی

تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می کند.

قیمت : 21,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی

با توجه به اهمیت اشتغال بخش کشاورزی در استان های غرب کشور،و ﺗﺄثیرپذیری آن ازعوامل در حال تغییر پسین و پیشین ،از این رو بررسی عوامل ﻣﺆثر بر اشتغال این بخش وپیش بینی اشتغال تحت ﺗﺄثیر شوک های بازارعوامل و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیرمی نماید...

قیمت : 20,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی