فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 4

نانو ذرات فلزي براي ضدعفوني ميكروبي اوليگوديناميك

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری فرآیند

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه فلر (flare)

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاندارد سازی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی

تحقیق مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جداسازي هيدروكربن هاي استفاده شده در پليمر غشاها

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی